GÂND PENTRU ȚARA MEA

EDIȚIA a III a, 2017
 


         

CAEJ- POZITIA 1, Pagina 1

IMG_20151127_113935
 

 

 

 

 

 

 

 


PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN

 

ORGANIZATOR:

Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia

Str. Tudor Vladimirescu, nr.12, loc. Ilia, jud. Hunedoara

Tel/fax. 0254282524

E-mail: liceulsd@yahoo.com

 

GÂND PENTRU ȚARA MEA     

 

 

EDIȚIA a III a, 2017 

 

 


REGULAMENT CONCURS

 

1. Înscrierea lucrărilor

La concurs pot participa elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal din toate școlile din țară. Înscrierea participanților se face în perioada 5 -30 .11. 2017 pe baza fișei de înscriere expediată prin poștă sau pe adresa de e-mail  gandpentrutara2017@yahoo.com

 Nu se percepe taxă de participare.

2. Condiții de participare

 

a) Sectiunea I – Concurs de creație plastică cu tema:  „Țara mea”-participare indirectă

 ( elevii claselor I-IV).

Creațiile plastice pot  fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4 și vor respecta tema concursului.

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 4 lucrări.

            Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.

Fiecare lucrare va fi însoțită de o etichetă pe care se vor consemna următoarele:

Numele și prenumele elevului:

Clasa:

Școala:

Localitatea:

Județul:

Îndrumător:

e-mail coordonator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-un plic A4 se vor pune:

-          fișa de înscriere (Anexa1);

-          acordul de parteneriat ( pentru cei care doresc) completat în 2 exemplare, ștampilat și semnat de directorul instituției, specificându-se numele cadrului didactic participant;

-            lucrările copiilor;

-            un plic A4 autoadresat și timbrat cu valoarea necesară returnării diplomelor

-            Descriere: http://www.stiintaazi.ro/images/banners/spaceweek.jpgPlicurile se vor trimite pe adresa:

LICEUL TEORETIC ,,SILVIU DRAGOMIR” ILIA  (pt. Floroiu Flavia), Str.Tudor Vladimirescu,  Nr.12,

Loc. Ilia, jud. Hunedoara,

 Cod 337270

 

b) Secțiunea a II a –    Concurs de creație literară cu tema:  „Țara mea/ Gând pentru țara mea’’”-participare indirectă ( elevii claselor IV-XII).

   *Creațiile literare vor fi scrise de către elevul participant(scriere de mână), pe foaie A4 sau la alegere pe foaie de caiet tip II, dictando, respectând cerințele de elaborare ale  unei compuneri / poezii și de încadrare în pagină. Sub titlul creației literare, se vor preciza datele de identificare ale elevului(nume, clasă, școală) și numele cadrului didactic îndrumător.

         Fiecare  lucrare  va  avea  maxim  o  pagi .

Într-un plic A4 se vor pune:

-          fișa de înscriere (Anexa2);

-          acordul de parteneriat ( pentru cei care doresc) completat în 2 exemplare, ștampilat și semnat de directorul instituției, specificându-se numele cadrului didactic participant;

-            lucrările copiilor;

-            un plic A4 autoadresat și timbrat cu valoarea necesară returnării diplomelor

-            Descriere: http://www.stiintaazi.ro/images/banners/spaceweek.jpgPlicurile se vor trimite pe adresa:

LICEUL TEORETIC ,,SILVIU DRAGOMIR” ILIA  ( pt. prof. Pănescu Cristian),

Str.Tudor Vladimirescu,  Nr.12,

Loc. Ilia, jud. Hunedoara,

 Cod 337270

c) Secțiunea a III a -,,Gând pentru țara mea’’- moment artistic participare directă

 (8 decembrie 2017)

            Pentru prezentarea programului artistic-până la data de 30 noiembrie 2017, va fi trimisă fișa de înscriere, cu următoarele date: numele școlii, numărul interpreților, componența detaliată a repertoriului de concurs, durata execuției scenice, numele profesorului-instructor, precum si negativul cântecelor -dacă este cazul. (ANEXA 3)-  pe adresa de e-mail  lascusromeo@yahoo.com

Condiții de participare:

·         Repertoriul specific localității reprezentate (cântece, dansuri, obiceiuri)

·         Durata programului: maximum 15-20 de minute

·         Componența grupului de interpreți: maximum 20 elevi

·         Costumație și recuzită adecvată fiecărui moment interpretat

 

Un juriu, alcătuit din specialiști, va aprecia atât autenticitatea momentelor aduse în scenă cât și calitatea interpretării lor.

Vor fi decernate diplome, cărți și diverse obiecte reprezentative pentru arta populară din comuna Ilia.

Cele mai autentice cântece, dansuri și obiceiuri populare vor fi înregistrate video.     

              

Evaluarea

         Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secțiuni și pe clase, urmărindu-se originalitatea și imaginația elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni și diplome de participare pentru elevi.

          Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului.

          Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea și îndrumarea elevilor, vor primi adeverințe de participare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

                          CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ:  „ȚARA MEA”

                                participare indirectă ( elevii claselor I-IV).

 

 

 

 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: …………………………………………...............

Specialitatea: ……….............................................................................................................   

Unitatea de învățământ: ........................................................................................................

            Adresa unde se vor trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, județ, cod:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Telefon cadru didactic: ........................................................................................................

Adresa e-mail cadru didactic: ..............................................................................................

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului participant

Titlul lucrării

Clasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA2

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

                          CONCURS DE CREAȚIE ARTISTICĂ:  „ȚARA MEA/ GÂND PENTRU ȚARA MEA”

                                participare indirectă ( elevii claselor IV-XII).

 

 

 

 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: …………………………………………...............

Specialitatea: ……….............................................................................................................   

Unitatea de învățământ: ........................................................................................................

            Adresa unde se vor trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, județ, cod:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Telefon cadru didactic: ........................................................................................................

Adresa e-mail cadru didactic: ..............................................................................................

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului participant

Titlul lucrării

Clasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

FESTIVALUL –CONCURS JUDEȚEAN

“GÂND PENTRU ȚARA MEA”

8 decembrie 2017 -  Ilia

 

 

                         SECȚIUNEA: PROGRAM ARTISTIC

 

 

 

CADRU DIDACTIC COORDONATOR......................................................................................

ÎNDRUMĂTOR AL FORMAȚIEI/ ANSAMBLULUI/ SOLISTULUI/ GRUPULUI VOCAL/CLASEI /ETC            .........................................

ȘCOALA ............................ ...........

LOCALITATEA ...................................

JUDEȚUL ............................................

TELEFON ................................,

 E-MAIL ...................................................

NUMAR DE ......... ELEVI

DESCRIEREA MOMENTULUI ARTISTIC ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

DURATA………………………

 

 

  CADRU DIDACTIC COORDONATOR

 

 

 

Școala:………………………………………………

Adresa:………………………………………………

Tel……………………………………………………

E-mail:………………………………………………..

Nr. _________/____/________

 

 

Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia

Str. Tudor Vladimirecu, nr.12, loc. Ilia, jud. Hunedoara

Tel/fax. 0254242524

E-mail: liceulsd@yahoo.com

Nr. 1542/7.11/2017

 
 

 

 

 

 

 


                                                                                     

ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ,,GÂND PENTRU ȚARA MEA’’

 

                    

- Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia, cu sediul în Ilia, Str. Tudor Vladimirecu, nr.12, jud. Hunedoara, instituție reprezentată de director- prof. Lăscuș Romeo și coordonator proiect,-director adj. Jurca Radu,  în calitate de organizator al proiectului  județean ,,Gând pentru țara mea’’, ediția a III -a, aflat în CAEJ-2017, poziția 1, pag.1.                 

 

 și                

   Școala/Grădinița..........................................................,cu sediul în …………………………… reprezentată de director ..............................................., și …………………………………în calitate de partener.

Obiectul prezentului Acord de parteneriat îl constituie stabilirea rolului și responsabilităților partenerilor în cadrul festivalului-concurs județean cultural-artistic cu tema ,,Gând pentru țara mea,, organizat la Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia.

      Articolul 1

A. Rolul și responsabilitățile Liceului Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia:

-          să mediatizeze organizarea concursului;

-          să respecte termenele de desfășurare a concursului;

-          să emită și să distribuie diplomele elevilor premiați;

-          să distribuie diplomele de participare elevilor și cadrelor  didactice îndrumătoare;

B. Rolul și responsabilitățile Școlii……………………………………..:

-          să mediatizeze concursul în școală;

-          să pregătească și să îndrume elevii pentru activitate;

-          să respecte regulamentul de desfășurare a concursului;

-           să selecteze lucrările elevilor participanți la concurs;

-          să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.

Articolul 2. Durata parteneriatului

Prezentul acord de parteneriat este valabil până la finalizarea proiectului (oct. 2017- martie 2018)

Articolul 3 Dispoziții finale

Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părți.

Prezentul protocol de colaborare este semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

PARTENER,

Școala______________________________

Director, prof. _______________________

 

        ___________________________

                   (semnătura, ștampila)                                                                                                                   

 

ORGANIZATOR,

Liceul Teoretic ,,Silviu Dragomir’’ Ilia

Director,

 prof. Lăscuș Romeo

 

___________________________

                   (semnătura, ștampila)